.
دو سال گذشت از عمری که دو سالش گذشت و حتی حرف جدیدی هم برای گفتن ندارم. همان قبلی‌ها هنوز هم درستند؛ سال 0 و سال 1
.

1 comments:

به نظرم این گذشت دو سال برایت آرام و نرم بوده...البته این نتیجه گیری را تنها به عنوان یک رهگذز از این خانه مجازی بیان کردم... آرزو می کنم در دنیای حقیقی هم همینگونه بوده باشد... شاد و آزاد زی.

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes