از یک طرف صبح تا شب در بوق و کرنا می‌گند این جنگ جنگِ نرم و مخملیه. از اون‌طرف قشون و قشون‌کشی راه انداختند و دارند ساختمان‌های دانشگاه تهران را یکی یکی فتح ِ سخت می‌کنند و بالاش پرچم می‌زنند. ما که مدت‌هاست نمی‌فهمیم این‌ها چی می‌گند، آیا خودشون می‌فهمند؟ آخه در جنگ سخت، کار کلاسیک‌تر از فتح و پرچم ِ ظفر هوا کردن هم هست؟ این کار یک واکنش عصبی به استیصال و شکست در به قول خودشون جنگ نرم، به قول موسوی واگذارکردن وجدان‌ها نیست آیا؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes