ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

بعد از چند ماه سکوت، امروز اعلام شد که ریگی همه گروگا‌ن‌ها را تیرباران کرده. سردار فلانی جانشین فرمانده حتما محترم نیروی انتظامی این را اعلام کردند بدون اینکه بگویند در تمام این ما‌ه‌ها چه کردند تا شاید جلوی این اتفاق را بگیرند. یا اینکه گزارشی بدهند که حداقل نشان بده کاری را که از دستشان برمی‌آمده انجام دادند و جوابی نگرفتند. پس من مخاطب به خودم حق می‌دهم که خوش‌بینانه فکر کنم این آدم‌هایی که الان دیگه زنده نیستند لابه‌لای دعواها و زد و بندهای سیاسی برای جعل این دکتر و وضع آن سردار فراموش شده بودند، حتی به خودم حق می‌دهم که به این سناریوی بدبینانه هم فکر کنم که شاید قربانی شدن این آدم‌ها، اگر باعث منزوی شدن ریگی بشه و باعث قطع حمایت‌های پیدا و پنهان از او بشه، خیلی هم برای آقایان ناخوشایند نباشه. در این میان چیزی هم که نه برای دولت و نه ملت مهمه جان سیزده نفر آدمه که گویی بیشترشان هم سرباز وظیفه بودند، تصور اینکه یکی از این‌ آدم‌های در صف تیرباران می‌توانست برادر من یا دوست تو باشه خیلی هم سخت نیست.
.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes