جهت ثبت در تاریخ معاصر اینکه مرحله سوم امتحان جامع بنده هم امروز تمام شد، مرحله چهارمش که شفاهیه و در حقیقت دفاع از سه مرحله قبلیه ده روز دیگه است، اما خوشبختانه درس خواندن آنچنانی نداره و خوب البته نتیجه هم بعد از همون مرحله مشخص میشه.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes