هزار کار باقیمانده دارم و سه روزه این درد لاکردار طوری گرفته که انگار ارث پدرش را از سرِ من طلب داره، چنگ انداخته روی یک طرفِ سر و فشار می‌ده، همین‌طور ادامه بده بعید نیست چشمِ چپم تالاپی بیفته کفِ دستم. همین حالاشم حس می‌کنم کمی از سر جاش تکون خورده.
.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes