آقای دایی گفتند با کمک حضرت فاطمه زهرا امارات را شکست دادیم، ما هم گفتیم چرا که نه؟ فعلا که کابینه هفتاد میلیونی دولت نهم شده کابینه چهارده معصوم چرا تیم ملی بی‌نصیب باشه؟ فقط بفهمی نفهمی یک ذره نگرانیم این حرف به گوش فیفا هم برسه و دوباره به بهانه دخالت دولت در فوتبال محروم بشیم. خب آدم که نباید هر حرفی را جلوی هر کسی بزنه.
.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes