جهت ثبت در تاریخ و استفاده تذکره‌نویسان عرض شود که امروز برای اولین بار در عمر شریفمان به تماشای یک نمایش باله رفته و حظ بسیار بردیم. نمایش رومئو و ژولیت که به مناسبت ایام فرخنده ولنتاین روی صحنه است موجبات انبساط خاطر را فراهم آورد، البته به جز پرده آخر که ما هنوز متحیریم شکسپیر نامرد چطور دلش اومد با ژولیت چنین کاری بکند حالا رومیو به جهنم. تقریبا مطمئنیم اگر مرحوم شکسپیر هم ژولیتی را که ما دیدیم دیده بود، تقدیر بهتری رقم می‌زد مر آن نازنین را.


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes