در این شوره‌زار و قحط الرجالی که دانم و دانی، سایه بلند شجریان دراز باد.
در روزگاری که شنیدن خبرهای بد از ایران عادت یومیه شده، شجریان و آوازش هم اگر نباشه که آدم را ببره به یک دنیای دیگه که دیگه هیچ. فعلا که هفت آسمان فرهنگ و سیاست اون مملکت در دست کوتوله‌هاست. اگر شجریانی هم نباشه که دیگه ...
عمرش دراز باد که لحظات نابی را بهش بدهکارم و می‌دونم کم نیستند آدم‌هایی که همین احساس را نسبت به او دارند.


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes