توصيه‌های ايمنی را جدی بگيريد
.
هفته پیش وقتی که نوشته جناب اعلم را می‌خواندم و به آن می‌خنديدم اصلا گمان نمی‌کردم کمتر از چهل و هشت ساعت بعد اتفاق مشابهی برای خودم بيفتد. پس من هم با رعایت کلیه حقوق معنوی موءلف و به سبک ايشان شما را انذار می‌دهم؛ در حالیکه قرار است با يکی از اساتيد دانشکده‌تان به سفر برويد و لباس پلوخوری پوشيده‌ايد و دوست دختر استاد مربوطه که شما تا حالا او را ندیده‌اید زحمت رساندن شما به فرودگاه را تقبل کرده است و ایشان درب در خانه‌تان منتظر شما هستند، به احتمال قريب به يقين از تشنگی شهيد نخواهيد شد اگر زمانی‌ که يک کوله پشتی به دوش و يک چمدان در دست راست دارید و در حال پايين رفتن از پله‌های تنگ آپارتمانتان هستيد، يک ليوان قهوه نيز در دست چپ خود نگيريد. بديهی است حتی در صورت شهادت، عزت چنين شهادتی از لذت چنان نوشیدن همراه خفتی افزون است.
.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes