هذیان‌های یک شب مهتابی
از پشت پنجره تنهایی!
.
.

2 comments:

ظهر نوشته داشت این عکس الان هرچی می گردم نوشته هاش نیستن؟

ماه بالای سر تنهایی ست

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes