.
وطن بازی مینیمال؛
.
خاکی که اشکت و عرقت چکیده باشه روش وطنت میشه، و اگه اشک و عرقت حداقل برای خودت حرمتی داشته باشه، محکومی که وطنت را دوست داشته باشی.
همین
.
.
.
.
.

2 comments:

شما از وطن رفته گان ادای وطن دوستی در نیارید که خنده داره

پرزیدنت احمدی نژاد هم که اومده حوالی شما.. می بینم که خیلی خوشحالین
دی:

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes