..
.
دیشب دوباره این سردرد میگرنی شروع شد، نمی خواستم خونه بمونم، با دوچرخه رفتم کنار رودخانه چارلز که حاشیه بسیار زیبایی داره، البته نه به زیبایی زاینده رود ما. یک ساعتی روی نیمکت پارک خوابیدم و به آسمون نگاه کردم. سر راه برگشت چندتا آبجو خریدم، نشستم توی اتاقم همه را خوردم و زار زاز گریه کردم... شب خوبی بود...
.
.
.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes