جمعه، 25 مهر، 1382
سرکار خانم عبادی
زنهار! بر خود بلرزيد از اين جماعت بيمار و خود شيفته. با شما همان کنند که با خاتمی کردند! به طرفه العينی بر تارک هستی می نشانندتان! بدست خود از شما بتی خواهند ساخت رويائی و در روز واقعه نيز به جرم ناتوانی در انجام خواسته هائی که نه در توان تان بوده و نه ادعايش را داشته ايد، نابودتان خواهند ساخت.نگذاريد گوارائی اين نوبل جنجالی را در کامتان مبدل به نوبلی شوم کنند!اين هم مقاله ای متفاوت از داریوش سجادی درباره جايزه نوبل صلح البته نه از نوع مقالات متفاوت کيهان اگه نخوندید به خوندنش می ارزه : http://news.gooya.com/politics/archives/000478.php
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes