شنبه، 26 مهر، 1382

هر چه بگندد نمکش ميزنند

وقتی شب توی خيابون صدای عربده کشی ميشنوی
وقتی دنبال منبع صدا می گردی و ماشين پليس می بينی
وقتی درجه دار پليس مياد جلو و مثل باجگيرها ميگه يه نوار شاد بده امشب حال کنيم
هیچی نمیتونی بگی جز اينکه:
هر چه بگندد نمکش ميزنند وای به روزی که بگندد نمک
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes