يكشنبه، 20 مهر، 1382

1- چهار سال پيش يك روز جمعه ، صبح زود يكي از دوستانم تلفن زد و خيلي سريع و تلگرافي گفت : فيلمه به دستم رسيد و تا عصر بايد به صاحبش برگردونم سريع پريدم توي ماشين و رفتم خونه دوستم ، نشستيم و يك ضرب چهارساعت فيلم را ديديم اونقدر تكان دهنده و حيرت آور بود كه با وجود كيفيت افتضاح فيلم نمي تونستيم چشم از تلويزيون برداريم. بعد از ديدن اون فيلم هم احساسي مثل بعد از ديدن فيلم ماتريكس به آدم دست ميده ، اينكه همه چيز يك بازيه براي رسيدن عده خاصي به اهذافشون و اينكه تعداد زيادي از آدمها بدون اينكه بفهمند بازيچه ميشند.من كه علاقه زيادي به آرشيو كردن همه چيز دارم خواستم نوار را تا عصر امانت بگيرم تا يك نسخه از روش كپي كنم وقتي داشتم از خونه دوستم بيرون مي اومدم مادرش بهم گفت: “ميتونم ازت يه خواهشي بكنم “ گفتن البته و از من خواست نوار را با خودم نبرم مي گفت شايد در راه بهت گيربدند و بپرسند اين نوار چيه ميگفت مگه نديدي تهيه كنندگان نوار را گرفتند
اين نوار، نواري نبود به جر نوار اعترافات اميرفرشاد ابراهيمي كه به همت خانم شيرين عبادي و در دفتر ايشون ضبط شد. نواري كه منجر به زنداني شدن و لغو پروانه وكالت خانم عبادي شد. نواري كه من حتي جراتت نكردم دستم بگيرم و توي خيابون راه برم. خوب يادمه كه اون روز به دوستم گفتم تهيه كنندگان اين نوار خطرات اينكارشون را ميدونستند ولي ديدند ارزشش را داره. واقعا هردومون از اين جسارتشون حيرت كرده بوديم.
2- موفقيت خانم عبادي را به همه زنان و مردان عدالتخواه ايران تبريك ميگم. شايد مدتها بود ايراني ها نا اين حد احساس غرور و سرفرازي نكرده بودنذ و از اين مهمتر اين كه اهداي اين جايزه به خيلي از ايرانيها راه جديدي را نشون ميده ، راهي كه مستقيم كانون قدرت را نشونه نمي گيره بلكه سعي ميكنه با آگاهي دادن ريشه هاي نابساماني ها را بخشكونه.خانم شيرين عبادي ، خانم مهرانگيزكار ، خانم شهلا لاهيجي و مجله زنان چه جايزه اي بيشتر از اين كه امروز يك ملت به شما افتخار ميكنه
3- ديروز يك پيام تبريك گرفتم ، نوشته بود “ اعطاي جايزه صلح نوبل را به خانم شيرين عبادي به همه ايرانيان تبريك ميگم اما اي كاش كشور ما اونقدر مشكلات بزرگ نداشت كه كساني كه با مشكلاتش مبارزه ميكنند اينقدر بزرگ باشند “ خوب اين هم حرفيه!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes