سه شنبه، 15 مهر، 1382

باور كن زندگي اونقدر با ارزشه كه نمي ارزه فداي هيچ چيزيش بكني
و باور كن اونقدر غيرقابل پيش بيني و سرمايه گذاريه كه نمي ارزه هيچ چيزي را فداش كن
يپس در حال زندگي كن و هيچ چيز را فداي هيچ چيزه ديگه نكن
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes