زندگی
دوستي ميگفت:هدر دادن زندگي به چند عامل يستگي دارهنيروهايي كه بكار نمي بريم عشقهايي كه ابراز نميكنيم احتياط ناشي از خودپسندي كه نيروي خطر كردن در كارها را از ما سلب ميكنهو پرهيز از دردو اين همه خوشبختي را زايل ميكنهحالا راست و دروغش گردن خودش اما راستي از اين چهار مورد با كدوم يكيش درگير نيستيد؟
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes