شنبه، 7 مرداد، 1385

فيزيک جوان
يك روز شخصي قصد داشت از آب عكس بگيره اما هرچه عكس ميگرفت عكسهاش خوب نميشد. اون زيباترين عكس را زماني گرفت كه صوت قرآن پخش ميشد يعني به خاطر پخش صداي قرآن آب حالت بسيار زيبايي به خودش گرفت. در فيزيك هم قانوني هست به نام قانون دوم نيوتن كه ميگه هر مولكولي در عالم از خودش نور منتشر ميكنه و دانشمندان امروز اين را ثابت كردند. يعني عكسهايي از بدن انسانها با دستگاههاي مخصوص گرفتند و ديدند از بدن نور منتشر ميشه ...
خدا را شاهد ميگيرم كه حتي يك كلمه از اين چرنديات را از خودم در نياوردم. همه را بي كم و كاست همين امروز ظهر نزديك اذان ظهر از شبكه جوان راديو شنيدم . حيف كه اعصاب نداشتم بقيه‌اش را گوش بدم. واقعا وقتي فهميدم اين آقاي هاليدي با اون كتابهاي كت و كلفت فيزيكش سالها چه جفنگياتي در مغز ما فرو ميكرده اعصابم خرد شد!
فقط كاش دانشمندان جوان ايراني كه هسته هر چيز بي‌هسته‌اي را شكافتند درس فيزيك را از راديو جوان نگرفته باشند كه در اينصورت "من قرء الفاتحه مع الصلوات ...."
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes