دوشنبه، 6 شهريور، 1385
شجريان: هنر برای مداحی نیست. هنر در وهله‌ی اول ذاتش اعتراض است.
ارکستر موسيقي ملي ايران به رهبري فرهاد فخرالديني و خوانندگي عليرضا قرباني ، قطعه انرژي هسته اي ساخته کامبيز روشن روان را در تالاروحدت و در حضور رئيس به شدت محترم جمهور اجرا مي کند (+)
بیت: ابر و باد و مه و خورشيد و فلک مداحند تا که نانی به کف آرند و به غفلت بخورند.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes