دوشنبه، 4 تير، 1386
آسوده بخوابید، شبگرد بیدار است ...


ملت غیور و همیشه در صحنه ایران عزیز، لابه‌لای مرور خاطرات و خطورات پاسارگاد و سدسیوند و غیره‌والذااک، توجه بفرمایند که در کارتون فوق سرزمین بنده و شما به چاه فاضلابی تشبیه شده که گندش منطقه را برداشته. پس اگه بزودی افرادی صرفا جهت حفظ سلامتی ساکنین منطقه با امشی اومدند سراغمون زیاد تعجب نفرمایند.
این کارتون از جناب آقای مایکل رامیرز از برنده‌گان جایزه پولیترزه که امروز در بعضی نشریات آمریکایی چاپ شد. من اون را در روزنامه Boston Now که به نوعی از روزنامه‌های زرد بوستونه دیدم.


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes