جمعه، 30 بهمن، 1383


پول بهتر است يا فرهنگ؟


اين غول بتنی بدقواره اسمش هست برج جهان‌نما که قراره شهرداری اصفهان را پول دار کنه تازه توی زيرزمينش برای اعتلای فرهنگ اين مرز و بوم سالن سينما هم پيش‌بينی شده! فقط حيف که اين عالی‌قاپو منظره‌اش را خراب کرده اگه نه حتما گرون‌تر فروش می‌رفت!
آقايون اگه ارگ بم را زلزله خراب کرد بر اون حرجی نيست زلزله عقل و شعور نداره اما شما دور از جون مثل اينکه آدميد.
- راستی ميدونبد قبل از ساخته شدن اين برج ۵۴ متری حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان‌ها در اين منطقه اصفهان ۹ متر بود؟
- ميدونيد ۸۱۰۰۰ متر مربع زمين‌هايی که اين برج در اون قرارگرفته به اسم فضای سبز در تملک شهرداری قرارگرفت؟
- ميدونيد تا قبل از اينکه يونسکو روی اين برج انگشت بگذاره به جز يک مقاله در مجله نظام مهندسی اصفهان کسی اعتراضی به اين دکل بتنی نداشت؟
- آيا ميدونيد دو سال اول اجرای طرح تابلوی تبليغاتی بزرگی روبروی کارگاه نصب شده بود که طرح سه بعدی اين برج را نشون می‌داد و زير اون نوشته شده بود "برج جهان نما طرح برگزيده معماری سال ۷۵ " ? !!!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes