شنبه، 3 تير، 1385
رسالات
بعد از تحول بزرگی که رياست محترم جمهور در صنعت نامه‌نگاری ديپلماتيک بوجود آوردند، نوبت رسيد به نامه نگاری اداری که خدا را صد کرور شکر اين يکی هم داره دچار تحول ميشه. دانشگاهها که اسلامی شدند، رسانه ها هم که اسلامی شدند، چرا نامه نگاری اسلامی نشه؟ نمونه يک نامه اداری متحول شده را ببينيد


در ضمن اگر در تعجب هستيد که چرا اين نامه شماره و تاريخ نداره بايد بدانيد شما هم هنوز در رسوبات دولتهای قبل گرفتاريد چون در سبک جديد نامه نگاری که برادر رييس جمهورمون بنيانگذارش هستند معمولا چيزهای اساسی فراموش ميشه. البته مهم هم نيست!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes