جمعه، 29 خرداد، 1383

در زمین، همه چیز، حتی زبان که وسیله تفاهمش مى‌دانند همه را از هم دور مى‌کند. حرفت را که بگویى، با فاصله‌سنجى که هر کس به همراه دارد، فاصله باور تو را با باور خود اندازه مى‌گیرد و مثل کلاغ بدگمان شعر خانلری دورترک مى‌پرد و اینسان دم به دم، فاصله‌ها بیشتر مى‌شود....

از "سه کهکشان بعد از سیاهچاله شمالی"، کیوان سپهر، هفته‌نامه ویژه گل‌آقا
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes