يكشنبه، 28 آبان، 1385
روند تکامل جامعه مدنی ايران!

تا جایی که یادمه قبل از انتشار جامعه روی تابلوهای تبلیغاتیش نوشته شده بود: «جامعه، روزنامه جامعه مدنی ایران». از تشابه جملات بسیار خرسند شدیم!
عکس اول تصویر شماره ۱مرحوم روزنامه جامعه است، عکس دوم از آرشیو جامعه و مربوط به روزهای دادگاهه و عکس سوم از وبلاگ خانم ناصری کش رفته شده.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes