جمعه، 28 شهريور، 1382

«مهر» بان باشيم

من هميشه به ماه مهر احترام ميگذارم نه چون عشق درس و مشق باشم نه چون احساس بكنم هر چه دارم از دوران تحصيلمه نه جون معلم ها و استادهاي تاثير گذاري داشته باشم نه به خاطر خاطراتم و نه به خاطر دوستانم و نه براي هيچ چيز مقدسي حتي اولبن عشق
فقط و فقط براي خودم و سالهای عمرم به ماه مهر احترام ميگذارم
مهرتان جاودان
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes