جمعه، 14 شهريور، 1382

در ابهام راه
دشواري سنگ
نامهرباني كفش
كارواني نا آشنا
بي ساربان، راه نابلد
چه مي جويم ؟ در پي كدامين شهرم ؟
نه ، از سراب راه ،
از سختي سفر ،
ماندن ميان راه
از رهزنان ترسي ندارم
اما
گيرم كه “ پشت درياها شهري است “
من دل در پس دريا سپرده ام
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes