دوشنبه، 24 اردىبهشت، 1386


وقتی کارهای دنيا بر عکسه
امروز اینجا روز مادره. داشتم دنبال دلیل انتخاب این روز می‌گشتم که در ویکی‌پدیا یک چیز جالب دیدم. در اکثر کشوهای عربی ۲۱ مارچ یعنی روز اول فروردین، روز مادره و در ایران بیست جمادی الثانی
بی‌ارتباط اینکه امروز دقیقا شد هشت سال که پدرم را ندیدم. یادش به خیر


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes