چهارشنبه، 19 مهر، 1385


البته بر خودم واضح و مبرهن است که برای هیچکس مهم نیست اما همینجور الکی میگم که گفته باشم؛
این بنده محتاج به رحمت خدا یک ماهی در دسترس نخواهم بود و بلکه هم بیشتر! ظاهرا برادر سیبستان نوشته از آداب وبلاگی یکیشم اینه که آدم بنویسه مدتی نیست. ما هم گفتیم حالا که از ادب وبلاگی هیچ به ما نرسیده لااقل این یکی را رعایت کنیم تا کرور کرور خواننده و هزار هزار بیننده این وبلاگ که صبح به صبح ناشتا نکرده از در و دیوارش میریزند تو خدای‌نکرده خدای‌نکرده نگران نشند که این بابا چی شد...

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes