پنجشنبه، 16 آذر، 1385

هر روز بهتر از دیروز
بهمن‌ماه سال گذشته، مقاله‌‌ی "آن روی اصفهان ما" را از روزنامه جامعه اینجا نقل کرده بودم. در اون مقاله ارجاعی داده شده بود به کتاب "گنجینه آثار تاریخی اصفهان" نوشته دکتر لطف‌الله هنر‌فر. قضای روزگار امروز صبح اعلامیه مجلس ختم دکتر هنر‌فر را در بازارچه کتاب‌فروش‌های خیابان آمادگاه دیدم. ظاهرا امروز مراسم بزرگداشت این استاد تاریخ و اصفهان شناس نامی است. او هم رفت تا شهر ما بازهم تنک‌تر از قبل بشه.
مرتبط: داستان چهلستون و توالت فرنگی ملکه انگلستان و دکتر هنرفر به روایت عطا‌الله‌مهاجرانی!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes