يكشنبه، 12 بهمن، 1382


امروز به دوستی گفتم ميدونی صدوچند نماينده مجلس استعفا دادند
گفت : راستی سينما فلسطين چه فيلمی داره ؟

و من خنديدم اما نفهميدم به چی !

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes