جمعه، 12 دى، 1382
خدا
رابطه ما آدمها و خدا هم واقعا عجيبيه ٫ تازه اول ميخواستم بگم غير منطقی ترسيدم سنگم کنه آخه شوخی که نيست زورش زياده !
ديشب در تلويزيون مادر و نوزاد پنجاه روزش را نشون ميداد که بعد از چهار روز از زير آوار زنده اومدند بيرون٫ و از خود مادر مصيبت زده گرفته بگير بيا تا مجری تلويزيون و مهمان برنامه و دکتر و پرستار و حتی شخص خود بنده همه با چشم پر اشک معتقد بودند که اين از کرم و بزرگی خداست و امدادهای غيبيش تازه يکی هم اين وسط برای ما شعر ميخونه
گر نگهدار من آنست که من ميدانم شيشه را در بغل سنگ نگه ميدارد
اما حالا چرا ميگم غيرمنطقی ؛ چرا ميگم رابطه عجيبيه
آخه يکی نيست بگه آدم ٫ باشه اين يه نفرنصفی آدم که نجات پيدا کردند را خدا نجات داد٫ اما بقيه چی اون ۳۰۰۰۰ تا بقيه را هم که مردند بايد از چشم خدا ببينيم ديگه ٫ آخه اگه خدا مسوول نجات اون دو نفره مسووليت اين قتل عام را هم بايد قبول کنه اما هيچکدوم ما در ذهنمون خدا را محکوم نمی کنيم برای نجات ۲ نفر مدال شجاعت بهش ميديم اما برای ۳۰۰۰۰ نفر توی رودرباستی ميمونيم صدامونم در نمياد
حتما اين هم از قدرت خداست
توی همين فکر ها بودم که ياد شعر ديالوگ انسان و خدا شاملو افتادم فسمت انسانش را اينجا می نويسم با يک توضيح ضروری که شاملو از طرف خدا جواب اين انسان پررو را داده ولی من از بس بی ظرفيت و غيردمکرات هستم و فعلا هم اصلا حالش ندارم که وکيل مدافع خدا باشم اون قسمت را نمی نويسم

اقيانوس است آن
ژرفا و بی کرانگی
پرواز و گردابه و خيزآب
بی آنکه بداند
کوه است اين
شکوه پادرجايی
فراز و فرود و گردن کشی
بی اينکه بداند
مرا اما انسان آفريده ای
ذره بيشکوهی
گدای پشم و پشگ جانوران
تا تو را به خواری تسبيح بگويد
از وحشت قهرت برخود بلرزد
بيگانه از خود چنگ در تو زند
تا تو کل باشی
مرا انسان آفريده ای
شرمسار هر لغزش ناگزير تنش
سرگردان عرفات و دوزخ
و سرگردان چاهسارهای اپن
يا خشنود گردن نهادن به غلامی تو
سرگردان باغی بی صفا٫ با گلهای کاغذين
فانی ام آفريده ای
پس هرگز تو را دوستی نخواهد بود که پيمان به آخر برد
برخود مبال که اشرف افريدگان تو ام من
با من خدايی را شکوهی نيست

و در آخر نقل قولی از سايه :
و بيرون از دغدغه هاي بيمار گونه و روشنفکرانه من و تو ، هزارها نفر زير خاک مدفون شدند..
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes