سه شنبه، 1 خرداد، 1386

شرق: هيچ نقطه تيره اي در چشم انداز ايران عزيز وجود ندارد
سه بار صلوات بفرستید این لوس بازی‌های وبلاگی این روزها مثل توحش پلیس و آفتابه گردانی و تجاوز پلیس و برخورد جسم سخت با سر ملت و خودکشی یک کارگر در اثر نداری و خطر جنگ و تحریم اقتصادی و آمار مهاجرت تحصیلکرده‌ها و آمار اعتیاد و ... را هم مطلقا فراموش کنید که این موارد جزئی اصولا در چشم انداز ایران عزیز محلی از اعراب ندارند.
زیاد وقت نوشتن ندارم، باید برم دوگانه ای بگزارم، شکرانه آسودگی خیال.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes