تعیین نرخ آن‌هم وسط دعوا،
.
یکی از تبعات جالب تداخل دین و سیاست هم همینه که گاهی دعواهای تاریخی و نظری درون حوزه، که ممکنه قرنی هم قدمت داشته باشند، در سیاست روزمره مملکت سر باز می‌کنند. حالا وسط یکی از همین نزاع‌های سیاسی-دینی، آخوند دوست داشتی وبلاگستان مرتب از اندیشه‌های مترقی حضرت امام مایه می‌گذاره و ما سرگردان ماندیم که آیا "اندیشه مترقی" هم چیزی است در مایه‌های "انقلاب شکوهمند" و "انفجار نور"؟ یا چیزی است که در عالم واقع هم ما به ازایی داره؟
.

3 comments:

چرا (شايد فردايي)؟

همین‌جوری، اسمی می‌خواستم که هم امید درش باشه و هم ناامیدی، شد اینی که هست.

چراکه نه؟! .. شاید

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes