از زمان سقراط (نسخه اصل وگرنه نسخه بدل که خیلی متاخره) تا به حال، از خواص دوره امتحانات همین بوده که آدمی‌زاد به یاد همه جور قرتی‌بازی می‌افته الا امتحان و درس و مشق. از همین رو بنده دیشب به یک نمایش اپرا رفتم و به قول علما از طرف همه آرزومندان تایب‌الزیاره بودم. مجانی بودن نمایش هم خودش نکته‌ای بود که بر قدر و منزلت این هنر متعالی بسی افزود. از این گذشته امشب هم قراره به کنسرت مامک خادم برم که البته متاسفانه این یکی مجانی نیست و از همه این‌ها گذشته‌تر اینکه دوشنبه صبح امتحانی دارم امتحانا. خداوند این ده روز را هم به خیر گذراناد..
.

1 comments:

این یکی مامک خادم رو خوش بگذره

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes