سال 1381 در اصفهان خیابان نوسازی ساخته شد. این خیابان در واقع امتداد خیابان مدرس بعد از تقاطع با کاوه بود. شورای شهر اسم این خیابان را گذاشت خیابان دکتر فاطمی. این که کسی آگاهانه خواسته بود ادامه مدرس به فاطمی برسه یا این اتفاق تصادفی بود را نمی‌دونم. به هر حال اسم خیابان شد "خیابان دکتر فاطمی" و تابلوها نصب شد. اسم ایستگاه مترویی هم که در تقاطع خیابان‌های کاوه، مدرس و فاطمی در حال ساخت بود شد " ایستگاه فاطمی"


نه یک بار و دو بار که بارها و بارها شهرداری تابلو زد و گروه‌های فشار تابلوها را با اسپری سیاه کردند و نوشتند شهید مدرس. شهرداری پایه‌های تابلوها را بلندتر کرد تا به آسانی در دسترس نباشند، باز هم فایده نداشت. روی دیوارها شعار ضدملیون می‌نوشتند و تابلوها را سیاه می‌کردند. شهرداری بولتن‌هایی چاپ کرد به نام "دکتر فاطمی که بود و چه کرد" و در منطقه توزیع کرد. در این بولتن‌ها زندگی نامه و شرحی از خدماتش ساده و مختصر نوشته شده بود، باز هم افاقه نکرد و در آخر این شهرداری بود که تسلیم شد. اسم خیابان شد خیابان شهید باهنر و اسم ایستگاه شد مدرس و جمعی راحت شدند.


و البته پرواضح است که نقل این خاطره ارتباطی با تجلیل رییس‌جمهور مردمی ما از دکتر فاطمی و همسرش ندارد و اتفاقی بود که حادث شد.

1 comments:

salam.
javabe off hamo ke nadadi.....
khoobi?

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes