نه کسی لگد زد، نه کسی فحش و شعاز داد و نه کسی پرچمی آتش زد. آرام کنار خیابان ایستادند، شمع روشن کردند و زیر لب اوراد مخصوص خودشون را خوانند. آنقدر آرام که ناخودآگاه دلت می‌خواست بری چند لحظه‌ای در جمعشون بایستی و در گوششون بگی: بله آقا می‌فهمم، آدم برای کشته شدن نیست.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes