دوشنبه، 5 اسفند، 1381
زبان عشق

آنکه می گويد دوستت می دارم
خنيا گر غمگينی است
که آوازش را از دست داده است
ای کاش عشق را زبان سخن بود!
احمد شاملو
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes