شنبه، 28 خرداد، 1384
وای بر ما
گناه رای بالای کروبی و احمدی‌نژاد ديگه نه تقصير ولی‌فقيه بود، نه نظام، نه خاتمی، نه جبهه مشارکت، قبول کنيم از ماست که بر ماست و قبول کنيم که ملتی هستيم که قيم می‌خواهيم و قبول کنيم هنوز هم اين استعداد و توانايی را داريم که به‌خاطر پول نفت انقلاب کنيم و به خاطر ريش و پشم و جانماز آب کشيدن عکس يکی را در ماه ببينيم. ای وای بر ما!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes