يكشنبه، 16 اردىبهشت، 1386

ظاهرا کسی که بخش اخبار سایت رهبر را می‌نویسه همچین یه نموره روحیات طنز داره، خوشمان آمد
انتشارات بین المللی [...]، بیشتر كتاب‌های خانوادگی، هنرهای تزئینی و صنایع دستی منتشر می‌كند. آقا كه برای بازدید به غرفه‌شان رسید، مجموعه‌ای از این قبیل آثار را به ایشان تقدیم كردند. مدیر انتشارات در حالی‌كه داشت كتاب «ملیله دوزی» را به رهبر نشان می‌داد، گفت: «شرمنده! ما همه كتاب‌هامون در همین حوزه منتشر می‌شه!» آقا هم با لبخندی تشكر كردند و مثل برخی غرفه‌های دیگر از فروش و استقبال مردم سراغی گرفتند.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes