شنبه، 16 اردىبهشت، 1385


امروز صبح راديو همچين با افتخار و تکبر از احتمال عوض شدن تونی بلر ميگفت که آدم فکر ميکرد نکنه ما نخست وزير انگلستان را عوض کرديم و خودمون خبر نداريم. آقايون اصولا دوست ندارند فکر کنند وقتی يک حزب دست راستی با شعارهای تند و افراطی رای مياره اگه باعث عوض شدن دولت بشه احتمالا يک آدم تندروتر سر کار مياد.

ظاهرا از اولين پيامدهای قدرت گرفتن راستهای انگلستان برکنار شدن جک استرا وزير امورخارجه دولت فخيمه انگلستان بوده، هميشه قضاوت کردن در مورد افراد کار سختی بوده و هست و خواهد بود اين سختی وقتی طرف از طايفه سياسيون باشه هزاربار سخت تر ميشه. حالا اگه انگليسی هم باشه که برای ما ايرانی جماعتMission Impossible ميشه. اما از اين آقای استرا من دو تا مطلب جالب ديدم که به نظرم قابل تامله؛

اوليش متن سخنرانيش بود درباره ايران در مرکز مطالعات استراتژيک بريتانيا که يادم نيست شرق يا روزآنلاين کامل منتشر کرده بود. الان نه لينکش را دارم نه حالش را که بگردم پيداش کنم! ولی به هر حال به نظرم مقاله جالبی اومد و روزی که خوندمش یک ذره خيالم راحت شد همه هم در اين دنيا در شيپور جنگ فوت نميکنند!

دوميش و مهمتر متن مصاحبه سال 2002 اين آقاست با بی بی سی، در اينجا وزير امورخارجه بريتانيای کبير صراحتا از گذشته استعماری انگليس انتقاد ميکنه و بسياری از مشکلات دنيای امروز مثل مناقشه اعراب و اسراييل و مساله کشمير و ... را دست پخت عملکرد غلط انگلستان ميدونه و خيلی راحت ميگه که گذشته بريتانيای کبير را قابل افتخار نميدونه. البته امثال اين حرفها را در نماز جمعه محمود آباد ممسنی هم ميشه شنيد اما اهميتش در اينه که وزير امورخارجه انگلستان در مصاحبه با بی بی سی اين حرفها را زده. (حتما بخونيدش)

به هر حال گمان نميکنم خبر عوض شدن استرا که هنوز هم مواضع ضد جنگ صريحی در قبال مساله اتمی ايران داشت خبر خوشحال کننده ای برای ما باشه خدا به آينده ما و دنيا رحم کنه! به خدا من هنوز جوونم و هزارتا آرزو دارم.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes