سه شنبه، 14 مهر، 1383


همه چيز


امروز جايزه نوبل فيزيک سال ۲۰۰۴ به سه دانشمند آمريکايی داده شد که تحقيقات اونا به پيشرفت « تئوری همه چيز » کمک کرده بود.
اگه دوست داريد راجع به اين نظريه جالب که سعی ميکنه رابطه بين چهار نيروی اساسی طبيعت و به تبع اون همه چيز از خلقت تا هر چيز ديگه در کائنات را توجيه کنه به زبان ساده مطلبی بخونيد اينجا را ببينيد خالی از لطف نيست.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes