جمعه، 14 شهريور، 1382

مواد افزودني مجاز

فرض كنيد رفتيد يك كنسرت كه در واقع قرار بوده خواننده كنسرت از جماعت نسوان باشه (پناه بر خدا) اما براي اينكه خداي نكرده اسلام با خاك يكسان نشه دوتا خانوم و يك آقاي نسبتا محترم را اوردند كنار سركار خواننده كاشتند تا در مواقع لزوم يك صداهايي از خودشون دربكنند تا اصطلاحا همخواني بشه و ديگه مغاير بنود ! آخرين ورژن رساله هاي علما - حفظ الله جميعهم - نباشه ، صداي آقا را كه هر چند دقيقه يكبار ميشنويد اونم تازه يك زيرصداي نامحسوس . خانم ها هم سه تايي با هم يك آواز را ميخونند با اين تفاوت كه 60 درصد صدايي كه شما ميشنويد از يك نفره ! من تا حالا اين بند رساله را نخوندم ولي احتمالا نوشته اختلاط آقايون با خانمها (منظور صداشونه ) ولو به اندازه يك مثقال رفع كفر ميكنه درست مثل ادويه غذا همچين كه يك نوك قاشق اضافه كني غذا خوشمزه ميشه
!به نظر بنده كه اين عين حكمته و حتما دلايل محكمي داره كه بشر عادي سر در نمياره و فقط غيرعادي ها ميفهمند
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes