يكشنبه، 13 اردىبهشت، 1383


۱- بدون شک سبکش در طنزنويسی منحصر به خودش بود در دو کلمه حرف حساباش اونقدر با شخصيتهای خياليش بازی ميکرد که حرفی ناگفته نميموند و مجله گل اقاش مکتب طنز يکی دو نسل شد. گل آقا در عمری که کرد سبکی بوجود اورد و در تاريخ سياسی و اجتماعی چند نسل تاثير گذاشت هرگز در مرگ آدمهايی که در تاريخ تاثيرگذاشتند حالا چه خوب و چه بد نبايد تاسف خورد چون کاری که ميتونستند را کردند .
۲- سعی ميکنم هيچوقت درباره آدمها قضاوت نکنم مخصوصا از روی آثارشون چون مثالهای نقض زيادی دارم از آدمايی که وقتی آثارشون را ميخونی يک تصوير رويايی از يک انسان خيلی خيلی کاردرست در ذهنت تداعی ميشه که با شخصيت واقعيش تفاوت فاحشی داره (البته گناه اين تداعی غلط گردن کسی نيست )
۳- وقتی روزنامه های شنبه و نوشته های اينترنتی را ديدم از اين همه احترام به او حيرت کردم از معدود آدمهايی بود در سالهای اخير که وقتی رفت جامعه يکپارجه برای احترامش ايستاد . شايد اين برای قضاوت کردن دليل بهتری باشه اگر مجبور باشيم قضاوت کنيم.
----------------------------------------------------------------------------------------
وقتی اين متن را خودم خوندم ديدم اين از قبليها هم بی سرو ته تره ! يکی نيست بگه مجبوری يا بيکاری چيزی بنويسی که خودت هم وقتی ميخونی نفهمی منظورت چی بوده ؟ آخه بلاهت هم حدی داره !

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes