دوشنبه، 12 خرداد، 1382


تقديم به قربانيان اعدامهاي سال 57، شهيدان هشت سال جنگ، قربانيان قتل عام زندانيان سال67، قربانيان قتلهاي زنچيره اي و دانشجويان كويهاي تهران و تبريزتو را چه سود فخر به فلك برفروحتن

هنگامي كه هر غبار راه لعنت شده نفرينت مي كند

تو را چه سود از باغ و درخت

كه با ياسها به داس سخن گفته اي

آنجا كه قدم بر نهاده باشي گياه از رستن تن مي زند

چرا كه تو تقواي خاك و آب را هرگز باور نداشتي ..

باش كه نفرين دوزخ از تو چه سازد

كه مادران سياه پوش ،

داغداران زيباترين فرزندان آفتاب و باد ،

هنوز از سجاده ها سر بر نگرفته اند


احمد شاملو
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes