سه شنبه، 26 اسفند، 1382

نوروزانه
ماهی سرخ کوچولو توی تنگ بلور دور خودش میچرخه و کنجکاو اطرافش را برانداز میکنه ماهی کوچولو داره رنگی ترین مناظری را که تا حالا دیده تجربه میکنه راستش خود من هم رنگی تر از سفره هفت سین چیزی ندارم آخه من خیلی وقته با مدادرنگیهام قهر کردم

میگم ماهی کوچولو میدونی این روزهای قشنگ و رنگی به احتمال زیاد آخرین روزهای عمرته؟ میدونی شاید جمع شدن این سفره را نبینی؟
ماهی کوچولو هیچی نمیگه زل زده به من و فقط با لباش بازی میکنه
میگم میدونی فردا وقتی بچه ها اومدند مهمونی خونه ما تفریحشون اینه که کی تو را بیشتر می ترسونه
ماهی بازم هیچی نگفت ولی رفت توی فکر دور تنگ یه چرخی زد و بعد دوباره برگشت زل زد توی چشمای من
میگم میدونی ممکنه ما حتی فراموش کنیم آب تازه به تو برسونیم و تو بعد از اینکه چندوقتی روی سطح آب التماس کردی توی آب خالی از هوا خفه بشی؟
میگم میدونی وقتی هوس شیطونی بسرت میزنه ممکنه از تنگ بیرون بیفتی و....
میگم میدونی در راهی هستی که برگشتی نداره....
میگم......
دیگه ماهیه حوصله اش سررفت عصبانی شد و گفت خجالت بکش مرد، من همه اینها را میدونم، وقتیکه توی حوض بزرگ بودم ماهی بزرگه بهم گفت که هر سال چه بلایی سر بچه هاش میاد
با تعجب گفتم خب پس چرا اومدی؟ و اون از من پرسید
پرسید رنگی ترین جای خونه الان کجاست گفتم هفت سین
پرسید قشنگ ترین عکسهای آلبومت چیه گفتم عکسهایی که عیدها سر سفره هفت سین گرفتیم
پرسید وقتی بچه بودی شیرین ترین هدیه را کجا میگرفتی
پرسید صمیمی ترین لحظات با خانواده بودن برای تو کی بود
پرسید جقدر از ماهی خریدن آب عوض کردن بازی کردن با ماهی ها خاطره داری
پرسید تا چند سال پیش جقدر برای عید روزشماری میکردی
پرسید و پرسید.......

و بعد گفت حالا فهمیدی چرا اومدم، چون ارزشش را داره، چون تو هیچ وقت من را فراموش نمیکنی و من در این فکرم که ایکاش در سال جدید من هم به اندازه اون ماهی قرمزه مفید باشم

دوستان عزیز، من عید امسال نیستم پیشاپیش سال نو همه مبارک قدر لحظات ناب نوروز را بدونید که تکرار نشدنیه
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes